Регистриране на индивидуална предприемаческа дейност

Вие може да сте пристигнали в Русия, за да извършвате предприемаческа дейност. За това трябва да получите разрешение за временно пребиваване или вид жителство и да се регистрирате в качеството на индивидуален предприемач, осъществяващ дейност без образуване на юридическо лице, а също да получите разрешение за работа, за което ще бъде разказано в следващата част на този раздел. Ако възнамерявате да се занимавате в Русия с индивидуално предприемачество, имайте предвид че чуждестранните граждани, временно пребиваващи в Русия, нямат такова право. Ако имате разрешение за временно пребиваване или вид жителство, можете да подадете заявление за право на осъществяване на предприемаческа дейност, в което трябва да впишете следната информация за себе си:
1) име, презиме, фамилия, дата на раждане
2) гражданство или държава на постоянно местожителство
3) адрес на постоянно местожителство
4) период за осъществяване на предприемаческа дейност в Русия
5) вид дейност
6) месторабота
7) сведения за налични разрешителни за работа (с представяне на оригинала)
8) сведения за Вашата предстояща предприемаческа дейност

Бланката на заявлението се попълва на руски, при което не се допуска използването на съкратени думи или наименования.
Към заявлението се прилага цветна снимка 30 х 40 мм. При необходимост се представят и следните документи:
1) Копие от свидетелството за професионално образование от чуждестранната държава или еквивалентността на Вашата диплома за професионално образование с руска такава (ако случаят го изисква).
2) Копие от свидетелството за Вашата регистрация като индивидуален предприемач. При подаването на заявлението трябва да представите документ за самоличност, валиден още не по-малко от 6 месеца. Издадените на територията на чужди държави официални документи, копия от които се представят за получаване на разрешение за работа, трябва да бъдат удостоверени в дипломатическите представителства или консулските учреждения на Русия в тези страни. Ако документите са съставени на чужд език, към тях трябва да бъде приложен нотариално заверен превод на руски език. Ако копия от документите се представят без оригиналите, те също трябва да бъдат нотариално заверени. При приемане на заявлението за разглеждане се проверява правилно ли са издадени приложените документи. Фактът, че е извършена проверка и оригиналността на подписа на заявителя, се удостоверяват с подписа на упълномощеното лице от териториалния орган по миграция.