Полезни съвети за трудови имигранти

1. Помнете, че сами сте длъжни да вземете решение за влизане в Руската Федерация и своето трудоустройство. Затова обмислете отрано въпросите и проблемите, които могат да възникнат и ще можете ли да ги преодолеете (в това число и с помощта на този наръчник). Запишете си въпросите и готовите отговори.


2. Посетете дипломатическото представителство или консулското учреждение на РФ във Вашата държава, запишете се за прием и получете консултация по въпросите за влизане и престой в РФ. Помнете, че нужните документи за влизане в РФ Вие трябва да изготвите по местопребиваване в своята страна. За тази цел след консултацията в представителството на РФ (посолство или консулство) си направете списък на нужните документи.


3. При тръгването вземете със себе си по възможност и нотариално заверени копия на всички необходими документи, на първо място - на Вашия вътрешен и задграничен паспорт, които указват Вашето гражданство и удостоверяват самоличността Ви.


4. При получаване на визата в задграничното представителство на РФ осведомете се от длъжностното лице, което я изготвя нейния вид и срок на действие.


5. Избягвайте да използвате услугите на частни посредници или съмнителни посреднически организации, предлагащи Ви бързо и лесно оформяне на документите и/или организация на самото влизане в РФ. Помнете, че много често незаконните трафиканти на хора предлагат точно такива "услуги". Ако ги приемете, в последствие никой не може да Ви даде гаранции за безопасно влизане и престой в чужда страна.


6. Ако е възможно, обърнете се за безплатни правни консултaции по въпросите на имиграцията към обществените организации на територията на Вашата страна или РФ.


7. Посещавайки задграничното представителство на Рф, се снабдете със списък с полезни адреси и телефони на руски министерства и учреждения.


8. Ако на територията на РФ са Ви необходими подкрепа и защита от страна на Вашата държава, обръщайте се за такава към нейното дипломатическо представителство или консулско учреждение.


9. Намирайки се територията на РФ, постоянно носете със себе си паспорт и документи, свидетелстващи за законността на Вашето пребиваване (миграционна карта, вид на жителство, разрешение за временно пребиваване). Направете си ксерокопия на тези документи. Това ще облекчи процедурата по тяхното възстановяване в случай на загуба или кражба.


10. Помнете, че сътрудниците на органите на вътрешните работи могат да изискват представянето на такива документи и да ги проверяват само при изпълнение на служебните си задължения. Но при никакви обстоятелства нямат правото да изземат Вашите документи.


11. Ако бъдете задържан по непонятни за Вас причини, настоявайте да бъде повикан представител на Вашето консулство, за да Ви бъде оказана защита.


12. Щателно съблюдавайте сроковете и реда за влизане, престой и създаване на трудови отношения в РФ.


13. Когато се обръщате към някое държавно учреждение с писмено заявление, регистрирайте го в канцеларията или секретариата. За тази цел заедно със заявлението носете и негово копие(и копия на прилаганите документи), на които задължително трябва да ви поставят дата на приемане и входящ регистрационен номер. На първо място това е необходимо за получаване на писмен отговор на Вашето заявление. На второ, може да се позовете на регистрационните данни в случай че Ви се наложи да обжалвате решението на даденото учреждение по съдебен път или пред висшестояща инстанция.


14. Водете си кратки, писмени бележки за необходимите действия по уреждането на правния си статус в РФ. Не допускайте за себе си неясноти и неточности при изготвянето на Вашите документи. Ако имате въпроси по руското законодателство, задавайте ги на представителите на държавните органи, които имат отношение към Вашия проблем.


15. Отнесете се с цялото си внимание към уреждането на Вашите трудови отношения с работодателя/ите в РФ. Помнете, че Вашият работодател трябва да има разрешение за привличане и използване на труда на чуждестранни работници и трябва да сключи с Вас срочен трудов договор или гражданско-правен договор за изпълнение на работа (оказване на възмездни услуги). Такива документи се издават и подписват от страните в два екземпляра - за работодателя и за работника. Вашите трудови права и задължения се определят в съответствие със сключения договор.


16. Приготвяйки се за път с Вашето семейство, помислете за това, какви допълнителни въпроси ще Ви се наложи да решавате (регистрация по местопребиваване, трудоустройство на другите членове на семейството, образование на децата и т.н.) и по какъв начин ще го направите. добавете тези въпроси във Вашия списък и се опитайте отрано да им намерите отговор.


17. Във Ваша услуга предоставяме и списък на държавните учреждения и организации и други официални служби, призвани да оказват консултативна, методическа, правна и друга помощ от първостепенна важност, а също и на медицински, банкови, учебни заведения, курсове по руски език, национални обществени организации, осъществяващи сервизно обслужване на чуждестранни граждани.