Вашите права в случай на задържане или арест

В случай на Вашето задържане или арест от сътрудниците на органите на МВР
Вие сте в правото си да призовете в отделението на милицията консула или друг пълномощен представител на Вашата държава, т.е. да се обърнете към посолството на Вашата държава за помощ. Ако в района на задържането или ареста Ви няма консулство или друго дипломатическо представителство на Вашата държава и няма възможност консула да бъде призован, то Вие сте в правото си да изисквате за Вашето задържане да бъде съобщено в консулството или посолството на Вашата държава.
В случай на Вашето задържане или арест сътрудниците на МВР са длъжни да знаят, че нямат право да Ви обискират на улицата. Те са длъжни да Ви отведат в отделение на милицията и да Ви обискират в присъствие на двама свидетели. Ако Ви бъдат иззети ценни вещи, те трябва да бъдат описани в протокола, подписан от двамата свидетели. Ако Вие сте жена, обискът трябва да бъде извършен единствено от сътрудник от женски пол.
Сътрудниците на МВР нямат право да извършват процесуални действия, заплашващи живота, здравето, достойнството и имуществото Ви (т.е. да проявяват физическо насилие към Вас и имуществото Ви).
Внимание! Според руското законодателство не сте длъжни да имате винаги в себе си документ за самоличност. Но сътрудниците на милицията имат правото да ги искат за проверка в случай, че има достатъчно основания да Ви подозират в извършване на престъпление или че сте обявен за издирване, или има повод за възбуждане на дело за извършено от Вас административно правонарушение. Ако нямате в себе си документи или те не са в ред, сътрудниците на милицията имат правото да Ви отведат в най-близкото отделение на милицията.
Препоръчваме Ви да си направите ксерокопия на документите и да ги съхранявате на надеждно място, тъй като наличието на ксерокопия в някои случаи опростява процедурата по производството.
Длъжни са да Ви предоставят възможност да съобщите на роднините или близките си за Вашетo задържане. Освен това имате право да ползвате помощта на адвокат (защитник) от момента на задържането (ч. 2 ст. 48 от Конституцията на РФ).
След изтичането на 3 часа от момента на задържането,указан в протокола, сътрудникът на милицията е длъжен или да Ви освободи, или да предяви основания за по-нататъшното Ви задържане под стража. Времето на Вашето задържане трябва да бъде отразено в протокола, който сътрудникът на милицията е длъжен да състави. Протоколът също трябва да съдържа основанията за Вашето задържане.
Внимание! Имате право да изисквате съставянето на такъв протокол и внасянето в него на точно указано време на задържане веднага след пристигане в отделението на милицията, тъй като често пъти под различни предлози времето на задържане не се указва точно, което може да удължи престоя Ви под стража. Вие следва да се разпишете в протокола едва тогава, когато сте го прочели внимателно и сте съгласни с всички точки. Ако не сте съгласни с мотивите или с времето на задържане, указани в протокола, или имате някакви други претенции, имате право да го отбележите в протокола като своя забележка.

Вие можете да обжалвате неправомерните действия, предприети по отношение на Вас от сътрудниците на МВР пред следните инстанции:

• висшестоящитe органи на МВР;

• Управлението за лична безопасност на МВР;

• в съда.

Можете да се обърнете и към някоя от неправителствените организации или юридическа консултация, където да Ви помогнат за изготвянето на жалбата и исковото заявление в съда и подробно да Ви разяснят Вашите права. Независимо от това, законно или незаконно пребивавате на територията на Русия, в случай на Вашето задържане или арест имате всички права изброени горе, тъй като те са гарантирани от Конституцията на РФ. Въпреки това в редица случаи това не се реализира на практика, поради което Ви съветваме да избягвате ситуации, които могат да Ви вкарат в конфликт със закона ида предизвикат намесата на органите.