Отговорност при нарушаване на правилата за влизане, пребиваване и работа в Русия

Отговорности на трудовия емигрант

Контролът върху Вашето влизане, излизане, временно пребиваване в Русия или транзитно преминаване през нейната територия се осъществява от ФМС и териториалните органи на субектите на РФ.

МВнР и органите на вътрешните работи също извършват такъв контрол във взаимодействие с миграционните структури.

Ако нарушите правилата за пресичане на държавните граници на РФ, подлежите на  административна глоба в размер на 2000 рубли и въдворяване извън пределите на Русия или без такова.

Административното въдворяване е принудително и контролирано преместване или контролирано самостоятелно напускане на чуждестранен гражданин, респ. Лице без гражданство, на пределите на Русия в съответствие с Кодекса на Руската Федерация за административни правонарушения.

Ако сте нарушили режима в пункта за пропуск през границата на РФ, може да Ви бъде наложена административна глоба в размер на 1000 рубли с въдворяване извън пределите на Русия или без такова.

Ако не съблюдавате установения ред за влизане, напускане, регистрация, миграционен отчет, предвижване или избор на място за пребиваване, или не сте напуснали Русия след разрешения срок за пребиваване, това влече административна глоба в размер от 2000 до 5000 рубли с въдворяване извън пределите на Русия или без такова.

Глобата сте длъжни да заплатите в местния клон на Сбербанк Русия и да представите в териториалния орган на ФМС квитанция за заплащането и, след което са длъжни да Ви издадат талон за глоба, което Ви дава правото в следващите три работни дни да приведете в ред своя миграционен отчет или регистрация по място на временно пребиваване.

Помнете, че към нарушаване на режима на пребиваване се отнася също:

- отсъствието на документи, потвърждаващи правото на пребиваване в РФ;

- загубата на такива документи при неподаване на заявление за нея пред съответния орган;

- несъблюдаване на правилата за транзитно преминаване през РФ;

Внимание! Ако стане ясно, че пребивавате незаконно на територията на Русия, то Вие ще бъдете заведен на отчет, фотографиране, задължителна държавна дактилоскопична регистрация  с последващо завеждане на получените сведения в специална база данни.

Ако не сте преминали през необходимите имиграционен контрол, медицинско освидетелстване, идентификация на личността, напуснете самоволно мястото за временно задържане към поста за имиграционен контрол, центъра за временно настанявaне на имигранти или мястото, определено от териториалния орган на ФМС  за временно настаняване, или ако нарушите правилата за пребиваване в тези места, не предоставите нужните сведения или предоставите недостоверни сведения по време на определянето на Вашия статут в РФ, може да Ви бъде наложена  административна глоба в размер от 2000 до 4000 рубли с въдворяване извън пределите на РФ или без такова.

Ако е взето решение за съкращаване на срока на Вашето временно пребиваване в Русия, Вие сте задължени да напуснете страната в рамките на 3 календарни дни.

Ако Вашето разрешение за временно пребиваване или вид жителство са анулирани, Вие сте длъжни да напуснете Русия в рамките на 15 дни.

При неспазване на определения срок Вие подлежите на депортация от териториалните органи по миграция или пограничните служби на основание на решение на съда. Депортацията е принудително извеждане на чуждестранен гражданин от Русия в случай на загуба или прекратяване на законните основания за неговия по-нататъшно пребиваване в страната.

Депортацията или административното въдворяване се извършват за сметка на Ваши средства, а в случай на отсъствие на такива средства или ако сте постъпили на работа в нарушение на закона -  за сметка на този, който Ви е поканил. Ако отправилият поканата не може да бъде призован, разходите по депортирането са за сметка на  федералния бюджет.

ФМС и нейните териториални органи предават информация за Вашата депортация или административно въдворяване МВнР, което от своя страна уведомява дипломатическото представителство или консулството на Вашата държава в Русия.

Внимание! Ако подлежите на депортация или административно въдворяване, по силата на съдебно решение ще бъдете задържан в специално предназначено помещение на органите на вътрешните работи или специален приемник-разпределител до осъществяване на депортацията.

Контролът върху трудовата Ви дейност се осъществява от териториалните органи по миграцията във взаимодействие с други органи на изпълнителната власт.

Ако нарушите условията на трудовия договор или гражданско-правния договор за извършване на дейност(оказване на услуги), то по донос на работодателя или поръчителя на услугата Вашето разрешение за работа може да бъде анулирано от териториалния орган на ФМС, издал това разрешение.

Ако осъществявате трудова дейност в РФ без разрешение за работа, това влече налагане на  административна глоба от 2000 до 5000 рубли с административно въдворяване извън пределите на Русия или без такова.

 

Отговорност на други лица

 

Ако граждани, длъжностни лица или юридически лица, изпълняващи задължения, свързани със съблюдаване условията на Вашето пребиваване в Русия – регистрация, миграционен отчет, издаване на документи за право на пребиваване, предвижване, промяна на местожителството в пределите на Русия – нарушат законодателството на РФ, ще бъдат подведени под отговорност.

Нарушенията на длъжностно лице от организация (независимо от формата на собственост), приемащия Ви в Русия, осигуряващия Вашето обслужване или изпълняващ задължения, свързани със съблюдаване условията на Вашето пребиваване в Русия, установения ред на регистрация, издаване на документи за право на пребиваване, предвижване, промяна на местожителството в Русия и излизане извън пределите и влече административна глоба в размер:

• на длъжностни лица – от 40 000 до 50 000 рубли,

• на юридически лица (организации, предприятия) – от 400 000 до 500 000 рубли.

 

Ако гражданин, поканил Ви в РФ и предоставил Ви жилищно помещение, не е предприел мерки по осигуряване на Вашето своевременно излизане от страната, бива наказан с административна глоба  в размер от 2000 до 4000 рубли.

Неизпълнението от приемащата Ви страна на нейните задължения във връзка с осъществяването на миграционен отчет води до наказание с административна глоба в размер:

• на граждани – от 2 000 до 4 000 руби,

• на длъжностни лица – от 40 000 до 50 000 рубли,

• на юридически лица (организации, предприятия) – от 400 000 до 500 000 рубли.

Ако се намирате в Русия незаконно, т.е. в нарушение на определения ред, изложен в предишните раздели,  то лицата, които са Ви предоставили жилищно помещение или транспортно средство или са Ви оказали други услуги, подлежат на административна глоба в размер:

• частни лица — от 2 000 до 4 000 рубли,

• длъжностни лица — от 25 000 до 30 000 рубли,

• юридически лица (организации, предприятия) — от 250 000 до 300 000 рубли.

Ако работодател или поръчител Ви наеме на работа при положение, че не притежавате разрешение за работа, подлежи на административна глоба в размер:

• на гражданин – от 2 000 до 5 000 рубли,

• на длъжностни лица – от 25 000 до 50 000 рубли,

• на юридически лица – от 250 000 до 800 000 рубли или административно преустановяване на  дейността за срок от 90 дни.

Ако работодател или поръчител на услуга Ви е наел на работа и не е уведомил за това териториалния орган на ФМС или данъчната служба, подлежи на административна глоба в размер:

• на гражданин – от 2 000 до 5 000 рубли,

• на длъжностни лица – от 35 000 до 50 000 рубли,

• на юридически лица – от 400 000 до 800 000 рубли или административно преустановяване на дейността за период от 90 дни.

При нарушаване на работодател или длъжностно лице на правилата за привличане на чуждестранни работници към трудова дейност в сферата на търговията (в това число и в търговски комплекси), подлежи на административна глоба в размер:

• на длъжностни лица – от 45 000 до 50 000 рубли,

• на предприемачи без образуване на юридическо лице – от 350 000 до 800 000 МРОТ(минимални работни заплати) или административно преустановяване на  дейността за срок до 90 дни,

• на юридически лица – от 450 000 до 800 000 рубли или административно преустановяване на  дейността за срок до 90 дни.

Предоставянето на възможността да работят в търговски обекти от лица, наемащи чуждестранни работници в разрез с установените правила, в това число наемане на работници без разрешение за работа, се наказва с административна глоба в размер:

• на длъжностни лица – от 45 000 до 50 000 рубли,

• на предприемачи без образуване на юридическо лице – от 35 000 до 80 000 рубли или административно преустановяване на  дейността за срок до 90 дни,

• на юридически лица – от 450 000 до 800 000 рубли или административно преустановяване на  дейността за срок до 90 дни.

Ако Вашият работодател или поръчител на услуга е извършил горепосочените нарушения не само по отношение на Вас, а и на други чуждестранни работници, заплаща предвидената за нарушението глоба за всеки отделен работник.