Търговията с хора - робството на ХХI век

 

Незаконната миграция, задълбочаването на разрива между бедните и богатите държави, глобалното преструктуриране на икономиката, икономическите проблеми вътре в страните, безработицата, от една страна, а от друга, - демографските проблеми, растящото търсене на работа в сферата на услугите и развлекателния бизнес, а също и разпространението на международната организирана престъпност, прогреса в областта на информационните технологии и развитието на транспорта - всички тези световни процеси доведоха до това, явления като търговията с хора да придобият значителен мащаб.
Търговията с хора се превърна в глобален проблем, засягащ всяка страна в света, а печалбата от нея носи на престъпните синдикати седем милиарда долара годишно. По експертна оценка, между 2 и 4 милиона души в света са жертва на търговията с хора; в частност, в Русия ежедневно около 300 души попадат в капана на робството и търговията с хора.
Търговията с хора е съвременна форма на робство, съпроводена от най-жестоките форми на нарушаване на човешките права. В резултат на това престъпление човек от личност се превръща в обект на манипулация, във вещ, която може да бъде купувана и продавана.
Трябва да се привлече вниманието на цялото общество към този проблем, да се замислим какво е търговията с хора, как да се борим с нея, как може да се предотврати и как да помогнем на пострадалите.

Дефиниране на търговията с хора и законодателна база


За да се борим успешно с това престъпление, е необходимо да знаем основните определения, форми на търговията с хора и стъпките, които световната общественост и Русия предприемат за предотвратяване и в борбата с търговията с хора.
На 55-тата сесия на Генералната Асамблея на ООН през 2000-та година беше приета Конвенция срещу международната организирана престъпност("Палермска Конвенция").
В допълнение към тази Конвенция бяха приети два протокола, които касаят конкретни видове транснационална организирана престъпност, предизвикващи особена тревога в държавите-членки на ООН.
Протоколът срещу незаконното вкарване на имигранти по суша, море и въздух засяга все по-обострящите се проблеми от дейността на престъпни групи, занимаващи се с трафик на имигранти. Това често е свързано с голям риск за имигрантите, но носи добри приходи на престъпниците. Протоколът за предупреждение и пресичане на търговията с хора, особено жени и деца, и наказанията за нея("Палермски протокол"), засяга проблемите на съвременното робство.
През септември 2004-та година Русия ратифицира Конвенцията и Протоколите и по тази причина дефиницията за търговия с хора, съдържаща се в Палермския Протокол, влезе в националното право.
Търговия с хора се определя като осъществявана за целите на експлоатацията вербовка, превоз, предаване, укриване или получаване на хора чрез заплаха със сила, нейното прилагане или други форми на принуда, похищение, мошеничество, измама, злоупотреба с власт или уязвимост на положението, чрез подкуп, под формата на заплащане или изгода, за получаване съгласието на лице, контролиращо друго лице. Експлоатацията включва, като минимум, експлоатация чрез проституиране на други лица или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или обичаи, сходни с робството, принудено състояние или извличане на органи. (ст. 3а Протокола ООН «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее»).
В същото време нормите на Протокола нямат пряко действие в углавното право на РФ. На национално ниво е в сила определението, съдържащо се в Углавния Кодекс на Руската Федерация (УК РФ).
След ратификацията на Палермската Конвенция и съпровождащите я Протоколи в УК на РФ се появиха ст. 127.1 и 127.2, определени като тежко престъпление. Трябва да се отбележи, че определенията за търговия с хора и експлоатация, внесени в УК РФ, като цяло съответстват на определенията за дадените понятия, утвърдени с Палермския Протокол.


Ст. 127.1. УК РФ Търговия с хора

1. Търговия с хора, т.е. покупко-продажба на човек или неговото вербуване, превоз, предаване, укриване или получаване, извършени с цел неговото експлоатиране, се наказва с  лишаване от свобода за срок до 5 години.
2. Същото деяние, извършено:
а) по отношение на две или повече лица;
б) по отношение на непълнолетен, за който е известно, че е такъв;
в) от лице посредством служебното му положение;
г) с превеждане на потърпевшия през държаната граница на Русия или с незаконното му задържане зад граница;
д) с използване на подправени документи, а също и с изземането, укриването или унищожаването на документи, удостоверяващи личността на потърпевшия;
е) с прилагане на насилие или заплаха от използване на такава;
ж) с цел извличане от потърпевшия в срок от  3 до 10 години.
3. Деянията, предвидени в части 1 и 2 на настоящата ст.,:
а) предизвикали по непредпазливост смърт, тежка телесна повреда или други тежки последици;
б) извършени по начин, опасен за живота и здравето на много хора;
в) или извършени от организирана група,
се наказват с лишаване от свобода в срок от 8 до 15 години.

Забележки

1. Лице, за пръв път извършило деяние, предвидено в част 1. или пункт "а" от част 2. на настоящата ст., доброволно освободило потърпевшия и съдействало за разкриване на престъплението, се освобождава от наказателна отговорност, ако в действията му не се включва друго по характер престъпление.
2. Под експлоатация на човека в дадената ст. се разбира използването на други лица за проституция и други форми на сексуална експлоатация, робски труд (услуги), подчинено положение.

Ст.127.2. Използване на робски труд


1. Използване на труда на човек, по отношение на когото се упражняват пълномощия, присъщи за правото на собственост, в случай че лицето не може да откаже изпълнението на работата(услугата) по независещи от него причини, се наказва с лишаване от свобода за срок до 5 години.
2. Същото деяние, извършено:
а) по отношение на две и повече лица;
б) по отношение на непълнолетен, за който е известно, че е такъв;
в) от лице посредством служебното му положение;
г) с прилагане на шантаж, насилие или заплаха от прилагането им;
д) с изземане, укриване или унищожаване на документи, удостоверяващи самоличността на потъпевшия
се наказват с личаване от свобода за срок от 3 до 10 години.
3. Деянията, предвидени в части 1 и 2 от настоящата ст., предизвикали по непредпазливост  смърт, тежка телесна повреда на потърпевшия или други тежки последици или извършени от организирана група, се наказват с лишаване от свобода за срок от 8 до 15 години.

Основни форми на търговията с хора


Могат да се обособят следните основни форми на търговията с хора, различаващи се според сферата, в която се осъществява експлоатацията на хората:

 • Търговия с хора, особено жени и деца, с цел сексуална експлоатация, в това число:

-         за организиране на "гражданска" проституция,

-         за организиране на проституция в места на военни действия и разположение на войски,

-         организиране на секс-туризъм,

-         за производство на порнография (особено използването на деца от двата пола за тази цел).

 • Търговия с хора за целите на експлоатацията на робски труд, в това число и:

-         в "потогонно производство".

-         в неформалната и сивата икономика,

-         при производство на фалшиви стоки,

-         в домашно стопанство (домашно робство),

-         детски труд (миене на автомобили, работа в селското стопанство и т.н.) и други.

 • Търговия с хора, особено деца и инвалиди, с цел просия, в това число:

-използване на деца,
-използване на инвалиди
-"аренда" на малки деца за просия.

 • Бракове с цел експлоатация (вкл. и използване на системата "булка по пощата"), в това число:

-         за използване на човек в домакинството (домашни помощници и др.),

-         за принудително износване и раждане на деца;

-         за обслужване на болни и престарели роднини, деца и т.п., и други.

 • Търговия с хора с цел принуждаване към сурогатно майчинство, чрез репродуктивните функции.
 • Търговия с хора с цел принудителна трансплантация на органи и тъкани.
 • Търговия с хора с цел принудително осиновяване.
 • Търговия с хора с цел използване във въоръжени формирования.
 • Използване на войници за принудителна работа.

Този списък остава отворен, тъй като търговията с хора е много динамично явление и престъпниците, които се занимават с този бизнес, гъвкаво се нагаждат спрямо предприеманите срещу тях мерки и измененията на социално-икономическата и политическата ситуация и се раждат нови форми на тази престъпна дейност.

Форми на експлоатация и начини на поставяне в зависимост

Формите на експлоатация и начините за поставяне на човек в зависимост са също толкова разнообразни, както и сферите на експлоатация.
Сред формите на експлоатация най-разпространените са принуда към труд, сексуални или други услуги, принуда към работа без заплата или с неясни перспективи за такава, лишаване на човек от свободни действия и разпореждане с резултатите от труда си, измама, принуда за работа без трудов договор,удължен работен ден, с повишена интензивност и т.п., неизплащане на заработката,неправомерна забрана за напускане(задържане на работника), манипулиране на работника, използване за друга(освен основната) работа без съгласието на работника.
Начините за поставяне на човек в зависимост и в условия на експлоатация също са многолики: изземане и задържане на документи, задлъжнялост, физическо насилие или заплаха за прилагане на насилие, психологическо насилие, шантаж (напр. заплаха от депортация на нелегални имигранти, заплахи по отношение роднините на жертвите, шантаж за огласяване на нежелана информация, напр. че лицето проституира), ограничаване на свободното придвижване, общуване с близките и т.н.
Всяка от изброените форми и прояви на човешка експлоатация, която се асоциира с търговията с хора, може от своя страна да приема различни модификации и да се изменя в зависимост от обстоятелствата. Така например, задлъжнялостта може да се отнася за даден от работодателя или посредник "кредит"(за плащане на жилище, специално облекло и т.п.), като "глоба" за провинение, изфабрикувано разхищение и т.н. Работа без заплащане също е възможна в най-разнообразни форми: задържане на заплатата с обещание за заплащане "накуп" в края и, незаконни баланси, предаване на нелегалните имигранти на полицията вместо заплащане и т.н.

{module jumi46}

Основни причини за търговията с хора и рискови групи в Русия

Сред основните причини, способстващи за възникването и развитието на явлението търговия с хора, могат да се отделят следните:

 • Ниското жизнено равнище на населението, особено в слабо развитите икономически региони, което ограничава достъпа на много групи до ефективна заетост, образование и други възможности;
 • Съществуването на сивата икономика, увеличаваща търсенето на евтин имигрантски труд и разширяваща възможностите за трудова експлоатация;
 • Голямото количество незаконни и често криминални посредници, предлагащи услуги по трудоустройство, както за руски граждани, така и за имигранти, помощ на имигрантите при оформяне на необходимите разрешения и документи и т.н., а също и наличието на корупция и недостатъчна правна урегулираност по някои въпроси;
 • Недостатъчно количество целеви информационни кампании, позволяващи получаването на достоверна информация за съществуващите легални възможности в сферата на имиграцията и трудоустройството;
 • Криза на семейната институция (ръст на насилието в семейството, невнимание към децата и т.н.)

Този списък може да бъде продължен, тъй като корените на търговията с хора лежат в сферата на икономическите, социалните и културно-нравствените отношения.
Причините определят и рисковите групи от гледна точка на възможността за попадане в ситуация на търговия с хора.
Рискът да се окажат жертви на търговия с хора е значителен както за значителна част от населението на Русия, така и за имигрантите.
Разпространеността на неформалната заетост без обичайните условия на социална защита спомага за увеличаване на риска от подлагане на трудова експлоатация в една или друга форма.

Кой може да се окаже в рискова група? (виж таблицата)


Важно е да се знае, че роботърговците могат да се прикриват зад завесата на такива организации като:

 • модни агенции;
 • агенции за наемане на работа( в страната и в чужбина);
 • международни агенции за запознанства;
 • международни клубове за студентски обмен;
 • бюра за пътешествия и туристически агенции.

Също е необходимо да се отбележи, че роботърговци могат да станат и познати, съседи, даже и роднини.
За да може човек да предпази себе си, роднините си, приятелите си и познатите си от риска да да се озоват в ситуация на търговия с хора е необходимо да се познават и спазват някои препоръки.

Таблица

Групи в повишен риск и форми на експлоатация

Търговия с хора с цел сексуална експлоатация

Млади жени, особено с ниско образование; безработни; лица, занимаващи се с  оказване на платени сексуални услуги; лица с ниски доходи; имигранти; деца, особено от лоши семейства и интернати.

с цел трудова експлоатация (робски труд)

Мъже и жени в  млада и средна възраст, с ниско образование; имигранти; безработни лица без определено местожителство; деца от лоши семейства, деца-сираци .

с цел просия

Деца от лоши семейства и деца сираци; инвалиди; лица без определено местожителство .

с цел незаконно осиновяване

социално незащитени семейства, семейства с ниски доходи; многодетни семейства; самотни майки, в това число имигранти

{module jumi1}

Съвети и препоръки: как да не се превърнете в жертва на търговията с хора


Общи препоръки за руски граждани, излизащи зад граница
Излизайки зад граница, даже и на туристическа обиколка, е необходимо внимателно да се подготвите и да проверите направено ли е всичко, за да не възникнат проблеми, които можете да избегнете. Езиковата бариера, чуждото законодателство, непознаването на най-важните традиции и обичаи в страната на пребиваване, а също и непредприети навреме преди пътуването елементарни мерки на предпазливост - всичко това може да затрудни пребиваването ви и да донесе неприятни последствия както за вашата материална, така и физическа безопасност.
Ако в процеса на подготовка за пътуването  у вас възникнат някакви въпроси, задължително се консултирайте със съответния специалист. Даденият справочник съдържа контактни телефони на организации, извършващи такива консултации безплатно.
Преди отпътуване за чужбина трябва да се провери подготвени ли са надлежно всички документи.
1. Паспорт. Внимателно проверете правилно ли са записани всички основни сведения (ИПФ, дата на раждане, пол, срок на валидност на паспорта), особено ако паспортът е нов. Според законодателството на редица страни, срокът на валидност на паспорта трябва да изтича не по-рано от шест месеца след влизането в страната. Ако в паспорта са вписани деца, трябва внимателно да се провери верността на указаните за тях сведения и наличието на снимка за деца над шест години. Паспортът не трябва да има петна, замърсявания и странични записи. Намирайки се зад граница, дръжте паспорта у себе си, не го давайте на никого за съхранение или в качеството на залог.
2. Наличието на виза за страни с визов режим на влизане.
В редица страни (напр. в Турция) визите за притежатели на общограждански задгранични паспорти се оформят непосредствено на летищата.
3. Ако пътуването до назначението се осъществява чрез транзитно преминаване през други страни, трябва предварително да се консултирате в туристическата агенция или консулството на държавата, към която се отправяте, относно необходимостта от издаване на транзитна виза, а също и за срока и на действие с отчитане на датата на завръщане.
4. Пътните документи за всички видове транспорт трябва да са издадени на същата фамилия, която е указана в паспорта. Проверете дали вашият маршрут и датите на излизане и връщане съответстват на записаното в билетите.
5. Не забравяйте да вземете оригиналите на туристическите ваучери и официални покани.
6. Особено внимание обърнете на медицинската застраховка. Избирайте проверени агенции. При получаване на застрахователната полица, поискайте подробно обяснение какви медицински услуги в съответствие с нея са длъжни да ви предоставят в страната на пребиваване и как се заплащат. Небрежното отношение при оформянето на медицинската застраховка може да се обърне в големи разходи в случай на болест, нещастен случай или транспортиране на мъртъвци.
7. Препоръчва се да се направи копие на билетите, страниците на паспорта(както задграничния, така и вътрешния) с биографични данни, визи, печат за регистрационен отчет, шофьорска книжка, кредитни карти, туристически ваучери, покани.
Задължително вземете със себе си резервни паспортни снимки, в това число и на децата.
В случай на загуба на документите, копито на паспорта значително ще улесни процедурата по издаване на свидетелство за връщане в Русия. Също е полезно да оставите копие от паспорта на роднини или приятели, за да могат в случай на необходимост бързо да ви го изпратят по факса. Да потвърдят самоличността ви в случай на липса на документи могат двама свидетели, явяващи се граждани на РФ. Съхранявайте копията отделно от оригиналите.
8. При сключване на договора с туристическата агенция, ви препоръчваме да поискате от служителите и разяснения за всички нюанси на пребиваването ви в чуждата държава.
Запишете телефона и адреса на представителството на туристическата фирма в страната, към която се отправяте. Там са задължени да ви окажат съдействие по всички възникнали въпроси, свързани с вашата почивка - настаняване, условия, ниво на услугите, хранене. Консулствата не могат да ви съдействат по такива въпроси.
9. Съветваме ви, по възможност, да се запознаете с информация за страната на пребиваване - политическа обстановка, климатични условия, закони и обичаи, особености на поведението на обществени и други места. Всички тези сведения можете да почерпите от интернет. Ако не владеете езика на страната, вземете си разговорник или записан текст, с който да се обърнете при необходимост към органите на реда.
10. Препоръчва се да носите списък с телефони, които могат да са ви полезни зад граница:  телефона на консулството, местни служби на реда, кризисни центрове и прочие, а също и телефоните на неправителствени и международни организации, оказващи помощ на хора в нужда в екстрени ситуации или пострадали от различни видове престъпления. Тези сведения също могат да бъдат намерени в интернет.
11. Оставете на роднините и приятелите си пълни сведения за вашето бъдещо местонахождение. Дайте им телефона и адреса на фирмата, организираща вашето пътуване, а също имената на ръководителите и. По възможност поддържайте периодично контакт с близките си, докато се намирате зад граница по телефона или чрез интернет.
12. Преди пътуването се уговорете с близките си за кодова дума или фраза, която означава, че сте в опасност и имате нужда от помощ. Случват се екстрени ситуации (похищения, насилствено задържане и т.н.), когато телефонните разговори протичат под контрола на престъпниците и това може да е единствената възможност да предупредите близките си. Думата или фразата трябва да е проста и естествена, за да не предизвиква подозрение. Оставете на близките си и адреси и телефони на служби, към които да се обърнат, в случай че получат от вас тревожен сигнал.

Допълнителни съвети за руски граждани, заминаващи зад граница на работа, обучение или с цел сключване на брак

Трудоустройство на руски граждани в чужбина

Трябва да се отбележи, че въпросите, свързани с трудоустройството зад граница са актуални и за руски граждани. Ако вие се явявате руски гражданин и сте решили да поработите в чужбина, трябва колкото се може по-рано да проучите правата и задълженията си, както и тези на фирмата-посредник и бъдещия си работодател.
Вие имате право на самостоятелно търсене на работа и трудоустройство извън пределите на РФ.
За да се възползва от правото си на работа зад граница, руският гражданин трябва да има на разположение минимум:
1. валиден руски задграничен паспорт
2. валидна входна работна виза или друго разрешение за влизане в страната на преполагаемото трудоустройство. Редът за издаване на разрешения за влизане в една или друга държава, се определя от всяка страна поотделно с отчитане на националните особености, изискванията на международното право и националното законодателство.
Вашият труд зад границите на РФ се регулира от страната, която ви приема, а също и от международните правила за трудова миграция, в случай че приемащата ви страна ги признава.
Наред с това държавата ви гарантира покровителство и защита извън границите си. Това положение се регламентира от ст.61 на Конституцията на РФ. Положение за защита и покровителство на руски граждани е утвърдено и със ст.4 от Федералния закон от 15.08.96 г. № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"(с изменения и допълнения). Дипломатическите представителства и консулски учреждения на РФ са длъжни да осигурят мерки по осигуряване на вашата защита и да ви оказват покровителство в реда, определен от законодателството на Руската Федерация и международните договори на Руската Федерация.
При търсене на препитание зад граница, не се съгласявайте на предложения за нелегална работа. Ако приемете такова предложение, няма да получите достойна отплата за труда си и нужните социални гаранции (напр. медицинска помощ при необходимост) и ще станете напълно зависим от вашия работодател.
Помнете, че за да излезете на работа зад граница, ви е необходима работна виза. В болшинството от случаите визата за временно пребиваване на чужденци не дава право на работа. Ако ви предлагат да се отправите на работа с туристическа или друга виза, това говори за непрофесионализъм или недобросъвестност от страна на фирмата посредник.
При отпътуване в чужбина с цел трудоустройство, убедете се, че визата, с която разполагате ви дава право на работа. Ако имате въпроси, консултирайте се с независим юрист.
Дебело трябва да се подчертае, че като правило, разрешението за работа се оформя преди отпътуването в консулското учреждение на съответната държава. Не се доверявайте на предложения да влезете в страната с туристическа виза, а нужните формалности да бъдат уредени в последствие. Ако ще работите без да са ви издадени необходимите документи, вие ще сте в нарушение на законодателството на страната, в която пребивавате, за което може да ви бъде наложена глоба, да бъдете изгонени от страната и да ви бъде забранено да я посещавате за дълго време.
Не приемайте съмнителни предложения, за да не се подлагате на опасност.
Внимателно проучете предложението на работодателя и проверете правилността на оформлението на документите за работа. Обръщайки се към фирма, която извършва посредническа дейност по трудоустройство, проверете нейната надежност, а в последствие и тази на работодателя.
Трябва да знаете, че не е за предпочитане да си търсите работа сам в чужда държава, защото това може да се окаже твърде дълъг процес и да останете без средства за преживяване. Ако твърдо сте решили да си търсите работа зад граница, най-сигурно е да се обърнете към лицензирана агенция за подбор на персонал.
Всички руски компании, занимаващи се с уреждане на работа на руски граждани зад граница, трябва да притежават съответния лиценз. Списъкът с такива агенции, можете да получите във ФМС.
Само в специализираните агенции можете да получите реални сведения за временна и постоянна работа в различни страни, за легална и нелегална работа, квалифициран и нискоквалифициран труд, изискващ знание на чужди езици или не, и как да постъпите в такива случаи. Можете да получите цялата информация, касаеща реда за търсене на работа, уреждането на пътуването, битовите условия, а също и получаването на виза и юридическото оформяне на всички необходими документи. Ще можете ясно да разберете перспективите на подобна работа. При уреждането на работа зад граница трябва да сключите договор с фирмата-посредник.
Лицензите на фирмите-посредници или агенции за осъществяване на дейност по трудоустройство на руски граждани в чужбина се издават за срок от 5 години. Лицензът трябва да се намира в офиса на фирмата на видно място. Не се доверявайте на ксерокопия, разкази за скорошно преместване на офиса или загуба на документа, всичко това говори за неблагонадежност. Да проверите дали лиценза на фирмата е валиден можете във ФМС на Русия, а също и в Информационно-Консултационния Център на МОМ на безплатен за всяка част на Русия тел. 8 800 333 00 16.
Преди сключването на договора с фирмата-посредник, вие трябва да проверите притежава ли тя нужните документи:

 • договор с чуждестранен работодател или чуждестранна посредническа агенция, осъществяваща дейност по трудоустройство на чужденци, за трудоустройство на руски граждани зад граница;
 • нотариално заверени копия от документите, потвърждаващи юридическия статус на чуждестранния работодател или чуждестранния посредник, сътрудничещ си с фирмата, и наличието у него на лиценз за осъществяване на дейност по трудоустройство на чужди граждани, в случай че такова разрешение е необходимо според законодателството на страната, където фирмата осъществява дейността си;
 • писмена заявка от чуждестранния работодател или посредническа фирма за броя на нужните руски работници, тяхната специалност, квалификация, условията и заплащането на труд, а също и срока на валидност на офертата.

Преди да подпишете договор, убедете се, че той е написан на разбираем език и всички точки са ясни. В случай на съмнение, обърнете се към независим юрист за консултация. Преди да подпишете договора, трябва добре да го проучите, обръщайки внимание на дребните подробности.
Помнете, че е необходимо да подпишете два договора:

 • с фирмата, която ви трудоустроява(фирма, занимаваща се с трудоустройство зад граница, може да притежава лиценз само за оказване на консултантски услуги по трудоустройство);
 • с работодателя, който се обвързва да ви приеме на работа в чуждата страна.

Договорът се съставя и на двата езика - руски и този на страната, където ще работите. Необходимо е да се провери и правилността на превода.
По този начин посредническата фирма е длъжна да сключи с вас договор, предвиждащ следните задължения:

 • да ви издаде работна виза или друго разрешение за работа, в случай че се изискват по законодателството на държавата, където ще работите и желаете тази услуга да ви бъде оказана;
 • по предоставяне до вашето заминаване зад граница заверена от ръководителя на организацията писмена информация за чуждестранния работодател, местоработата в чуждата държава, редът на посрещането ви там, придвижването до мястото, където ще живеете и работите и информация за дипломатическото представителство и консулските учреждения на Русия в съответната държава.
 • Също трябва да бъдат отразени цената и редът за заплащане на услугите ба посредническата фирма, срока на действие на договора, отговорността на страните при нарушаване на неговите условия. Наличието на такъв договор, в случай на недобросъвестност от страна на посредническата фирма, ще ви послужи като основание за обръщане към съда по въпроса за възмездяване на причинения ущърб и компенсации за морални вреди.

Договорът с работодателя зад граница трябва да включва:
името и фамилията на наемания, датата му на раждане, неговото гражданство; реквизитите на работодателя; срокът, за който е сключен договора; описание на работата и функциите; продължителност на работата и режима на работно време; предоставянето и продължителността на отпуск; социалното осигуряване; разходите за път, предоставянето на жилище и осигуряването на храна.
Формулировки, в които се говори, че компанията приема от вас пари за хранене до края на срока на действие на договора, удържа ги от наличните ви пари или като процент от заплатата ви, би трябвало да обострят вниманието ви.
Когато фирмата, трудоустройваща ви зад граница или изпращаща ви на обучение, стаж и т.н., иска пари за консултантски услуги и издаване на документи, поискайте разходен документ ( касов ордер, квитанция от банка). Най-добре е парите да се прехвърлят на фирмата по банков път. Само с документи можете да докажете, че сте платили за такава услуга.
Обърнете внимание на нивото на заплащане, което ви предлагат - отговаря ли на реалното за страната, където ще работите. Информацията за средното ниво на заплащане в различни сектори можете да получите в посолството или консулското учреждение на тази страна в Русия.
Помислете как ще носите пари. Най-добре си извадете карта.
Необходимо е строго да се придържате към препоръките на фирмата, която е съдействала за вашето трудоустрояване. След като излезете зад граница, не се доверявайте на съветите на  първия срещнат.
Винаги внимателно и с уважение се отнасяйте към местните закони и традиции в страната на пребиваване.
Преди заминаване в чужбина за да получите образование, работа или смяна на местожителството, своевременно легализирайте документите си. На първо място това се отнася за документите за образование, свидетелства, издадени от ЗАГС, документи, касаещи имуществени отношения и въпросите на социалното осигуряване.

Излизане зад граница с цел сключване на брак

Тези, които планират да сключат брак с чуждестранен гражданин, извън пределите на Руската Федерация, съветваме отрано да получат и легализират документите, необходими за това в държавата, където се предполага, че ще бъде регистриран брака.
Обръщаме ви внимание, че руските задгранични консулски учреждения, в съответствие с двустранните консулски конвенции, сключени от Руската Федерация с чуждите държави, като правило не регистрират бракове, в които само едната страна има руско гражданство. В такива случаи бракът може да бъде сключен от упълномощен от страната на пребиваване орган. За да бъдат признати издадените от тях свидетелства за брак на територията на Русия, следва да се легализират в дипломатическото представителство или консулско учреждение на РФ, ако не е предвидено друго с международен договор, в който тя участва.
На руските граждани, които излизат зад граница, за да сключат брак или живеят със съпруг-чужденец, се препоръчва отрано да се запознаят с особеностите на юредическото положение на чужденците в държавата на пребиваване. Трябва да се има предвид, че в отделни страни правата и задълженията на съпрузи-чужденци са регламентирани със законодателство, различно от руското. Особено внимание трябва да се обърне на правния статус на децата, родени от брак с чужденец, в това число и реда за придобиване на руско гражданство от тях, а също и как местното законодателство определя правата на родителите и децата в случай на развод.
Ако искате да се възползвате от услугите на брачна агенция (в това число и международни), запознайте се с документите и опита и с работата в тази сфера. Сключвайте договори за оказване на услуги на разбираем за вас език.
Намирайки се зад граница, в никакъв случай не давайте паспорта си за съхранение на работодателя или лицето, с което се предполага, че ще сключите брак. Престъпници могат да използват вашите документи за целите на шантаж и ограничаване свободата на придвижване. Документите, потвърждаващи самоличността ви, трябва да се намират само у вас. Осигурете си парични средства за транспортни разходи по връщане у дома или си купете двупосочен билет. Обърнете внимание на срока на изтичане на визата. Да се намирате в страната, след изтичане срока на визата, се явява нарушение, което може да възпрепятства следващото ви влизане в нея. Препоръчваме на граждани, пребиваващи в чужда държава за дълъг период от време - с цел получаване на образование, работа или за постоянно жителство, да се регистрират в най-близкото руско дипломатическо представителство или консулско учреждение. Без да се явява задължителна, регистрацията ще ви помогне да решите много въпроси, без да се връщате в Русия (участие в избори и референдуми, издаване на паспорт, регистрация на актовете по гражданското състояние и т.п.), а също ще облекчи евакуацията ви в случай на възникване в държавата на пребиваване на военни действия, масови безредици и стихийни бедствия.

При подготовката на тази статия бяха използвани следните  материали:
1. «Торговля людьми в Российской Федерации». Обзор и анализ текущей ситуации. Издание Рабочей Группы ООН/МОМ по проблемам торговли людьми (МОТ, МОМ, ЮРИСЕФ,ПРООН, ЮНФПА, УНП ООН). Источник информации – Представительство Постоянного Координатора Организации Объединенных Наций в Российской Федерации. Доклад подготовлен Е.В. Тюрюкановой совместно с Фондом «Институт экономики города». Москва, 2006.
2. Материалы аналитического доклада по исследованию ситуации с торговлей людьми в рамках проекта «Предотвращение торговли людьми в РФ», финансируемого Европейским Союзом и осуществляемого Бюро Международной Организации по миграции (МОМ) в России. Автор доклада – Е.В. Тюрюканова.
3. Памятки, подготовленные следующими организациями: Автономная некоммерческая организация «Дальневосточный Центр»; Кризисный центр «Екатерина»; Калининградская региональная молодежная общественная организация «Центр: молодежь за свободу слова»;
Пермский Центр помощи пострадавшим от насилия и торговли людьми; и др.