Как да удължим престоя си в Русия и да разширим правата си (статус на временно пребиваване)

Срокът на действие на разрешението за временно пребиваване в Русия е три години от деня на получаването му. При наличие на разрешение за временно пребиваване, Вие можете да получите разрешение за работа веднага за три години, а също получавате правото да извършвате предприемаческа дейност в Русия.

 

Издаване на разрешение за временно пребиваване в Русия

 

Издаването на разрешение за временно пребиваване предвижда следните етапи и процедури:

 1. подаване на заявление и съпровождащите го документи в териториалния орган на ФМС;
 2. ако имате основания за получаване на разрешение за временно пребиваване без ограничение, установен с квота, трябва допълнително да представите документи, които го потвърждават;
 3. получаване на справка за приемане на Вашето заявление;
 4. получаване на уведомление за решението на териториалния орган на ФМС;
 5. получаване на разрешение за временно пребиваване, ако решението е положително;
 6. оформяне на разписка за получените от Вас разяснения на Вашите права и задължения;
 7. при необходимост преиздаване на документите, удостоверяващи самоличността Ви;
 8. повторно подаване на заявление в случай на отказ.

 

 1. Подаване на заявление и съпътстващи документи

Ако сте навършили 18 години и законно пребивавате на територията на Русия, то за получаване на разрешение за временно пребиваване трябва лично да подадете заявление в териториалния орган на ФМС там, където възнамерявате да пребивавате.

Ако се намирате извън пределите на Русия, можете да подадете заявление в дипломатическото представителство или консулско учреждение на Русия в държавата, където пребивавате постоянно.

Внимание! При прием на заявлението Ви са длъжни да ви информират относно възможните основания за отказ за издаване на разрешение за временно пребиваване и срока за разглеждане на Вашето заявление. Към заявлението трябва да приложите четири снимки с размер 35 х 45 мм. Ако сте влезли в Русия с виза, Вие сте длъжни да приложите още следните документи, в това число и на непълнолетните деца, ако са указани в заявлението:

Внимание! При влизане в Русия в безвизов режим, изброените документи, прилагани към заявлението, изброени в тази точка, и реда на представянето и разглеждането им  се различават до известна степен, вижте „Особености при издаване на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ”по-долу.

1)      документи, удостоверяващи самоличност и гражданство

2)      документи, потвърждаващи законността на Вашето пребиваване на територията на Русия (миграционна карта  с отметка за влизане в РФ);

3)      документи, потвърждаващи наличие или отсъствие на съдимост;

4)      ако Вие постоянно живеете извън държавата на Вашата гражданска принадлежност, то – вид на жителство или друг документ, който потвърждава местопребиваването Ви;

5)      свидетелство за брак;

6)      акт за раждане и документ, потвърждаващ самоличността на деца ненавършили 18 години (паспорт);

7)      писмено съгласие на деца от 14 до 18 годишна възраст за временно пребиваване в Русия. Подписите на децата трябва да бъдат нотариално заверени;

8)       документ, потвърждаващ, че Вие или членове на семейството Ви не сте наркозависими и не страдате от инфекционни заболявания опасни за околните;

9)      сертификат, че Вие или членовете на семейството Ви не сте носители на ХИВ;

10)  документ, потвърждаващ наличието на жилище за предполагаемото Ви пребиваване или съгласие на граждани на Русия, навършили 18 години и зарегистрирани по местожителство на територията на Русия, да Ви предоставят жилище за временно пребиваване;

11)  квитанция за платена държавна такса за издаване на разрешение за временно пребиваване.

Кой и как може да получи разрешение за временно пребиваване в Русия извън квотата

Разрешение за временно пребиваване може да ви бъде издадено в пределите на квота, утвърдена от Правителството на РФ. Но са предвидени и някои изключения. В частност, Вие можете да получите разрешение за временно пребиваване независимо от установената квота, ако:

 • сте родени на територията на РСФСР и сте имали в миналото гражданство в СССР или сте родени на територията на Русия след разпадането на СССР
 • имате поне един нетрудоспособен родител, притежаващ руско гражданство
 • имате сключен брак с гражданин или гражданка на Русия, които имат местожителство на нейна територия
 • сте осъществили в Русия инвестиции в размер определен от Правителството
 • Вие сте недееспособен, но имате дееспособни син или дъщеря, които притежават руско гражданство

Ако имате основания за получаване на разрешение за временно пребиваване извън определената квота, то заедно с гореизброените документи трябва да представите някои от следните документи, потвърждаващи тези основания:

1)      акт за раждане или паспорт на гражданин на СССР, образец 1974 г., в който е отбелязано съответно, че сте родени на територията на РСФСР и сте бивш гражданин на СССР или сте роден на територията на РФ след разпадането на СССР

2)      акт за раждане и паспорт на нетрудоспособния родител, а също и справка, издадена от упълномощено учреждение на здравеопазването в РФ, потвърждаващо нетрудоспособността на родителя (например, справка за инвалидност или пенсионно удостоверение), ако имате поне един нетрудоспособен родител с руско гражданство и постоянно пребиваващ на територията на Русия

3)      свидетелство за брак и паспорт на съпруга/та, ако имате сключен брак с гражданин на Русия, имащ местожителство на нейна територия; а също и документи, удостоверяващи родство или осиновяване и съжителство, ако с вас живеят деца, явяващи се чужди граждани

4)      писмо от ръководителя на организацията, привлякла инвестицията, за осъществени от Вас инвестиции в размера определен от Правителството на РФ, ако имате направени такива

5)      документи, доказващи родствени отношения, ако Вие и роднините Ви сте с различни фамилии

6)      акт за раждане и паспорт на детето/децата, а също и справка от здравните органи на чуждестранната държава, удостоверяваща Вашата нетрудоспособност

Справка за приемане на Вашето заявление

След подаване на заявлението и всички съпътстващи документи в териториалния орган на ФМС, трябва да Ви бъде издадена справка относно това, че заявлението Ви е прието за разглеждане.

Внимание! При безвизов вход в РФ оформянето на документите Ви за пребиваване се извършва по по-различен начин, вижте „Особености при издаване на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ” по-долу.

Уведомяване за приетото по отношение на Вас решение

След необходимата проверка на подаденото от Вас заявление и съпътстващите документи, за което законът предоставя на държавните органи за безопасност, данъчната служба и здравеопазването 2 месеца, териториалният орган на ФМС в шестмесечен срок след подаването на Вашето заявление е длъжен да Ви изпрати уведомление за приетото решение.

Внимание! При безвизов вход в РФ има отличия и по този пункт, вижте „Особености при издаване на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ” по-долу.

 

Получаване на разрешението за временно пребиваване

При положително решение Вие трябва да се обърнете към териториалния орган на ФМС в рамките на 3 работни дни след получаване на такова уведомление за оформяне на разрешението Ви за временно пребиваване.

Разрешението за временно пребиваване се оформя като отметка върху свободна страница от документа, удостоверяващ Вашата самоличност. За деца, ненавършили 14 години, отметката се прави върху документа, удостоверяващ самоличността на родителя, осиновителя или опекуна, получил разрешение за временно пребиваване.

Ако Вие нямате никакво гражданство и никакъв документ за самоличност, разрешението за временно пребиваване се оформя като специален документ с установена форма.

Внимание! При безвизов вход в РФ, разрешението за временно пребиваване се оформя по малко по-различен начин, вижте „Особености при издаване на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ” по-долу.

За издаване на разрешението се заплаща държавна такса в размер на 400 рубли. Разрешението се издава за срок от три години.

Внимание! Трябва да знаете, че при издаване на разрешение за временно пребиваване Вие сте длъжни да преминете през държавна дактилоскопична регистрация (по пръстови отпечатъци).

Издаване на разписката за разяснение на правата и задълженията Ви

При издаването на разрешението за временно пребиваване  срещу подпис трябва да Ви бъдат дадени разяснения на Вашите права и задължения, в частност, за основанията за анулиране на разрешението, а също и за необходимостта ежегодно да потвърждавате Вашето временно пребиваване в Русия и да се пререгистрирате по място на временно пребиваване в териториалния орган на ФМС.

Внимание! Трябва да бъде оформена и разписка, че сте информирани за недопустимостта на смяната на мястото на временно пребиваване.

Преиздаване на документите за самоличност

Ако срокът на действие на Вашия документ за самоличност изтича в границите на срока на  Вашето разрешение за временно пребиваване, Вие сте длъжни своевременно да продължите документа си за самоличност или да си издадете нов от държавата по гражданска принадлежност или предишно местожителство.

Повторно подаване на заявление в случай на отказ

Ако Ви бъде отказано издаването на разрешение за временно пребиваване, Вие ще получите уведомление, в което ще бъдат изложени причините за отказа и ще Ви бъде разяснен реда за обжалване на решението на ФМС. Вие сте в правото си да подадете повторно заявление за разрешение за временно пребиваване по същия ред не по-рано от една година от отклоняване на предишното заявление.

 

Особености при издаване на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ

Издаването на разрешение за временно пребиваване при безвизов вход в РФ предполага някои особености на следните етапи и процедури:

 1. подаване на заявление и съпътстващите го документи в териториалния орган на ФМС и получаване на отметка за техния прием;
 2. подаване на допълнителни документи: а) медицински справки в течение на 30 дни след подаване на заявлението; б) свидетелство за завеждане на отчет в данъчен орган в течение на една година от влизането в РФ;
 3. получаване на разрешение за временно пребиваване или мотивиран отказ от териториалното подразделение на ФМС.

Особености на подаване на заявлението

Ако сте пристигнали в безвизов режим, то Вие подавате заявление в 2 екземпляра в териториалния орган на ФМС за издаване на разрешение за временно пребиваване и прилагате следните документи:

1)      документ за самоличност;

2)      Вашата миграционна карта с отметка от органа за пограничен контрол за влизане в РФ или с отметка на териториалния орган на ФМС за издаване на тази карта;

3)      квитанция за платена държавна такса за издаване на разрешение за временно пребиваване;

4)      четири фотографии 35 х 45 мм.

Не може да Ви бъде отказан приема на заявление, с изключение на  този случай, когато липсва някой от посочените документи. Отметка за подаденото от Вас заявление ще бъде поставена във Вашата миграционна карта.

Подаване на допълнителни документи

След приемане на Вашето заявление в териториалния орган на ФМС Вие сте длъжни да представите допълнително:

1)      справка за това, че не се водите на наркологичен отчет, нямате инфекционни заболявания опасни за околните и сертификат, че не сте носител на ХИВ - в течение на 30 дни от датата на подаване на заявлението;

2)      свидетелство от данъчен орган, че сте заведен на отчет – в течение на една година от датата на подаване на заявлението.

Тези документи трябва да представите в нужния срок, в противен случай може да Ви бъде отказано разрешението за временно пребиваване!

Ако имате уважителни причини за просрочване, които можете да потвърдите документално, можете да се обърнете към началника на териториалното подразделение на ФМС с молба за удължаване на срока за представяне на документите. Помнете, че такива молби винаги трябва да се подават в писмен вид.

Уведомяване за приетото решение

След необходимите проверки на Вашето заявление и приложените документи, за които законът предоставя на държавните органи за безопасност, данъчните служби и здравеопазването 1 месец, териториалният орган на ФМС не по-късно от 60 дни от датата на подаване на заявлението е длъжен да Ви издаде разрешение за временно пребиваване или да Ви изпрати уведомление за отказ.

 

Отказ за издаване или анулиране на разрешение за временно пребиваване

В този раздел Вие ще научите:

1. по какви причини може да не Ви бъде издадено разрешение за временно пребиваване или да бъде анулирано съществуващо такова;

2. в какъв вид трябва да е оформен отказа;

3. как можете да обжалвате приетото решение.

 

1. Основания за отказ за издаване или за анулиране на на разрешение за временно пребиваване

Разрешение за временно пребиваване не се издава или се анулира в случай ако:

 • участвате в опит за насилствена промяна на основите на конституционния строй на Русия или с други действия създавате заплаха за сигурността на Русия или нейните граждани;
 • финансирате, планирате терористични (екстремистки) актове, оказвате съдействие в извършването, извършвате ги или с други действия подкрепяте терористична (екстремистка) дейност;
 • подлаган сте на административно въдворяване или депортация извън пределите на Русия в течение на последните 5 години преди подаване на заявлението за разрешение за временно пребиваване;
 • представили сте фалшиви или подправени документи или сте предоставили за себе си лъжливи сведения;
 • имате влязла в сила присъда, имате непогасена или неснета съдимост за извършване на територията на Русия или зад пределите и на тежко престъпление, чийто рецидив е признат за опасен;
 • привличани сте два или повече пъти за една година под административна отговорност за нарушаване режима на пребиваване (престой) в Русия;
 • не можете да представите доказателства, че сте в състояние да издържате себе си и семейството над границата на екзистенциалния минимум, без да прибягвате до помощта на държавата, с изключение на случая, когато сте признат за нетрудоспособен;
 • нямате в Русия жилищно помещение на законно основание в период от три години от датата на влизане в нея;
 • напуснали сте от Русия, за да живеете постоянно в друга държава;
 • намирате се извън Русия повече от 6 месеца;
 • сключили сте брак с гражданин на РФ, което е послужило като основание за издаване на разрешението за временно пребиваване и този брак е признат за недействителен от съда;
 • болен сте от наркомания или нямате сертификат, че не сте носител на ХИВ или инфекциозни заболявания, признати за опасни за околните;
 • ако в течение на една година от деня на издаване на разрешението за временно пребиваване не сте реализирали трудова дейност в съответствие със законодателството на РФ в продължение на 180 дни или не сте получавали доходи и не сте имали средства да осигурявате себе си и членовете на семейството си, намиращи се на издръжка ( неработещ/а съпруг/а, непълнолетни деца, престарели родители). Нивото на осигуряване трябва да бъде не по-ниско от жизнения минимум, установен чрез закон на РФ за мястото на пребиваването Ви;
 • ако сте пристигнали в РФ в безвизов режим и не сте представили нужните медицински и данъчни справки;
 • ако квотата за издаване на разрешения за временно пребиваване е изчерпана или намалена от Правителството на РФ.

 

2. В какъв вид трябва да бъде оформено предприетото по отношение на Вас решение

Ако Ви е отказано издаването на разрешение за временно пребивавани или то е анулирано, териториалният орган на ФМС е длъжен да Ви изпрати съответното уведомление.

Ако е прието решение за анулиране на Вашето разрешение за временно пребиваване, това трябва да Ви бъде известено в срок от три дни, което се удостоверява с Вашия подпис. След това ще Ви бъде връчено уведомление за необходимостта да напуснете РФ в срок от 15  дни от деня на приемане на решението за анулиране на разрешението за временно пребиваване. В документа с отметката за разрешение на временно пребиваване ще бъде поставена такава за неговото анулиране.

Ако разрешението за временно пребиваване е било издадено във вид на специален документ, то се иззема и се прибавя към Вашето отчетно досие.

Внимание! Ако не напуснете Русия в срок от 15 дни, териториалният орган на ФМС ще предприеме мерки за Вашето депортиране от Русия.

3.Как можете да обжалвате приетото решение

Помнете, че можете да обжалвате решението за отказ на Федералната миграционна  служба или съда в срок от 3 работни дни от деня на получаване на уведомлението (п.4, ст.7 от Закона „За правното положение на чуждестранните граждани в РФ”). Затова не забравяйте да поставите своя подпис и дата, когато Ви бъде връчено уведомлението за приетото по отношение на Вас решение, при неговото получаване.

В периода на разглеждане на Вашата жалба, Вие не губите правото си на пребиваване в РФ. Копие от решението на ФМС или съда с резултата от разглеждане на Вашата жалба в течение на три работни дни от неговото приемане се изпраща на териториалния орган на ФМС и на Вас лично.

Ако първичното решение за отказ на издаване на разрешение или неговото анулиране е отменено, то териториалният орган на ФМС в течение на три дни от отмяната на съответното решение Ви възстановява разрешението за временно пребиваване.

Правила за временно пребиваване

 

В този раздел ще научите какви правила трябва да спазвате след получаване на разрешение за временно пребиваване в Русия, а именно:

1. ежегодно да представяте в териториалния орган на ФМС уведомление за потвърждаване на Вашето временно пребиваване;

2. да си направите регистрация по място на временно пребиваване;

3. ежегодно да си правите пререгистрация по място на временно пребиваване;

4. да променяте мястото на временно пребиваване само с подаване на специално заявление в териториалния орган на ФМС.

 

Уведомление за потвърждаване на временното пребиваване

Вие сте длъжни ежегодно да подавате в териториалния орган на ФМС, където сте получили разрешение за временно пребиваване, уведомление за потвърждаване на временното пребиваване в Русия.

Към уведомлението трябва да приложите следните документи:

1)      справка за доходи;

2)      копие от данъчна декларация или друг документ, потвърждаващ размера и източника на доходи за съответната година.

Помнете, че освен изброените документи, никой не може да иска предоставянето от Вас на други формуляри или сведения.

Тези документи се представят в срок от два месеца от датата на изтичане на поредната година от деня на издаване на разрешението за временно пребиваване. Даденият срок при наличие на уважителни причини може да бъде удължен до 6 месеца. При това Вие сте длъжни да представите документи, удостоверяващи причините за просрочката. Длъжни сте да подадете уведомлението лично, предоставяйки документ за самоличност и разрешението за временно пребиваване.

Регистрация по място на временно пребиваване

Ако имате разрешение за временно пребиваване и сте получили правото да ползвате жилищно помещение (сключили сте договор за ползване, наем, поднаем, социален наем, придобили сте собствено жилище и т.н.), Вие сте длъжни да си направите регистрация по адреса на това помещение. Основание за регистрацията Ви по място на временно пребиваване се явява наличието на право за ползване на жилищно помещение, намиращо се на територията на РФ.

Внимание! Без регистрация Вашето пребиваване в Русия става незаконно.

Мястото на временно пребиваване (жителство) включва в себе си фиксиране на адреса на конкретно жилищно помещение в разрешението за временно пребиваване, а също и отчетните документи на органа за миграционен отчет и в държавната информационна система за миграционен отчет.

Ако имате две или повече жилищни помещения, трябва да посочите едно от тях като свое местожителство. В този случай в регистрацията Ви по местожителство се фиксират и останалите Ви жилища.

Ако сте чуждестранен гражданин, към заявлението за регистрация по местожителство трябва да приложите следните документи:

1)      документ за самоличност;

2)      разрешение за временно пребиваване;

3)      документ, потвърждаващ правото за ползване на жилището – договор за наем/поднаем, социален наем, документ за придобиване на жилище и т.н.

Ако сте лице без гражданство, към заявлението за регистрация по местожителство трябва да приложите следните документи:

1)      разрешение за временно пребиваване;

2)      документ, потвърждаващ правото за ползване на жилището – договор за наем/поднаем, социален наем, документ за придобиване на жилище и т.н.

Ако имате разрешение за временно пребиваване, регистрацията по местожителство се извършва в срок от една година от издаване на разрешението. За регистрацията се заплаща държавна такса.

 

Пререгистрация по място на временно пребиваване

В последствие Вие сте длъжни ежегодно да извършвате пререгистрация по място на временно пребиваване

За оформяне на пререгистрацията сте длъжни не по-късно от 30 дни след изтичането на една година от издаването на разрешение за временно пребиваване, предишната пререгистрация или промяна на мястото на временно пребиваване да се обърнете със заявление към  териториалния орган на ФМС по място на Вашето временно пребиваване и да представите валиден документ за самоличност и разрешение за временно пребиваване. Формата на заявление за пререгистрация е строго регламентирана.

При приема на заявлението длъжностното лице проверява пълнотата и правилността на неговото попълване. По документа Ви за самоличност се проверява непрекъсването на Вашето пребиваване на територията на Русия.

Фактът, че проверката е извършена и автентичността на Вашия подпис се удостоверяват с подписа на длъжностното лице, приело Вашето заявление. Приетото заявление подлежи на регистрация. Срокът за разглеждането му не бива да превишава два месеца. Ако няма основания за анулиране на Вашето разрешение за временно пребиваване или вида на жителството, ще бъде взето решение за Вашата пререгистрация. Решението за пререгистрация се взима от териториалния орган на ФМС по мястото на Вашето временно пребиваване. Отметката за пререгистрация на временното пребиваване се прави в разрешението за временно пребиваване. Ако при подаване на заявлението се представили невалиден документ за самоличност, пререгистрация не се извършва. Задължени сте в срок от 30 дни да представите валиден документ за самоличност или документално потвърждение на това, че сте предприели стъпки за подновяване на документа Ви за самоличност от държавата, чийто гражданин сте или пребивавате постоянно.

Промяна на мястото на временно пребиваване

Ако възникнат обстоятелства, изискващи промяна на мястото на временно пребиваване, трябва да се обърнете към териториалния орган на ФМС, извършил настоящата Ви регистрация. Решението за преместването Ви в друг населен пункт може да бъде прието само в случай на съгласие от страна на териториалния орган по миграция на субекта в РФ по мястото на Вашето временно пребиваване. Заявлението се подава в свободна форма. В него трябва да посочите мотивите за промяна на мястото на временно пребиваване, предполагаемото ново място на временно пребиваване и какво потвърждава наличието на подобни основания за промяна. Към заявлението трябва да приложите документи, потвърждаващи наличието на основания за промяна на мястото на временно пребиваване. В течение на 10 работни дни от деня на подаване на заявлението териториалният орган на ФМС трябва да Ви уведоми за приетото решение в резултат на разглеждане на Вашето заявление.

Внимание! При получаване на разрешение за промяна на мястото на временно пребиваване трябва да дадете разписка за това, че сте предупредени относно задължението си да се обърнете за регистрация към териториалния орган на ФМС от деня на пристигане в новото място на временно пребиваване. Не се взима повторна такса за издаване на разрешение за пребиваване на новото местопребиваване.